Search
Close this search box.

Integritetspolicy

Almedahls AB värnar om våra kunders personliga integritet. Nedan följer information om hur vi lagrar och hanterar personuppgifter.

Insamling av personliga uppgifter

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan knytas till en individ. Detta kan vara namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-mail och IP adress, eller en kombination av dessa som gör det möjligt att identifiera individen bakom.

All användning av personuppgifter räknas som behandling av personuppgifter, som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring eller en kombination av dessa.

Almedahls AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i förbindelse med bruk av våra tjänster och produkter samt personuppgifter som vi samlar in och bearbetar för de syften som framgår här nedanför. Att Almedahls AB är personuppgiftsansvarig innebär att Almedahls AB har ansvar och skyldigheter enligt EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR).

All hantering av personuppgifter sker i överensstämmelse med gällande dataskyddslag.

Almedahls AB samlar in personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • Anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • Söker kontakt med oss

 

Vi tar emot och sparar information från din enhet och webbläsare, uppgifter om programvara och hårdvara, din IP-adress och de sidor du besöker på vår webb.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
När ändamålet med behandlingen upphör raderar vi samtliga personuppgifter.

Användning av Cookies

Almedahls AB använder “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webbservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Säkerhet och personlig information

Almedahls AB säkrar din personliga information från ej auktoriserad tillgång eller användning.
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsförordning bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt.

All kommunikation rörande dina rättigheter skall ske skriftligen.

Våra analysverktyg

Vi använder analysverktyg för att samla in information om hur våra tjänster används. Till exempel mäter vi antalet besökare, vilka sidor som besöks, hur länge ett besök varar och liknande.

Statistik om användare och trafik används i allmänhet i aggregerad form, varför statistiken inte innehåller någon form av information som kan kopplas direkt till dig som en identifierbar person.

Kontaktinformation

Om du har frågor angående vår integritetspolicy eller dataskydd kan du kontakta oss på: info@almedahls.se

Privacy policy

Almedahls AB protects our customers personal privacy. Below is information about how we store and handle personal data.

Collection of personal data

Personal data is information that can be directly or indirectly linked to an individual. This can be the name, address, telephone number, social security number, e-mail and IP address, or a combination of these that makes it possible to identify the individual behind.

Any use of personal data counts as the processing of personal data, such as collection, registration, compilation, storage and transfer or a combination thereof.

Almedahls AB is the data controller for personal data processed in connection with the use of our services and products as well as personal data that we collect and process for the purposes set out below. Almedahls AB personal data controller means that Almedahls AB has responsibilities and obligations under the EU Data Protection Regulation (GDPR).

All processing of personal data is in accordance with applicable data protection law.

Almedahls AB collects personal data when you:

  • Sign up for our newsletter
  • Register your interest in employment with us
  • Looking for contact with us

 

We receive and store information from your device and browser, software and hardware data, your IP addresses and the pages you visit on our web.

How long do we save your personal data?

We only save your data for as long as it is necessary to fulfill our obligations to you and for as long as required by statutory retention periods.
When the purpose of the processing ceases, we delete all personal data.

The use of Cookies

Almedahls AB uses “cookies”. A cookie is a text file placed on your hard drive by the Web server. Cookies cannot be used to execute programs or give viruses to your computer. Cookies are unique to you and can only be read by the domain that placed the cookie.

Most browsers are set to accept cookies. However, if you do not want cookies to be stored on your computer, you can set your browser to notify you when it receives a cookie. Then you can decide for yourself whether or not to receive it.

Security and personal information

Almedahls AB secures your personal information from unauthorized access or use.
We take appropriate technical and organizational security measures, consistent with industry standards, to ensure that all information we process is protected from unauthorized access to it. Only a limited percentage of employees have access to the information about you and their handling of the information is strictly regulated.

We have taken technical and organizational measures to protect your data from loss, manipulation and unauthorized access. We continuously adapt our security measures in line with advances and developments in the technical field.

Complaints

If you believe that we are processing your personal data in violation of the applicable Data Protection Regulation, you should report this to us as soon as possible.
All communication regarding your rights shall be made in writing.

Our tools for analysis

We use analytics tools to collect information about how our services are used. For example, we measure the number of visitors, which pages are visited, how long a visit lasts and the like.

User and traffic statistics are generally used in aggregated form, so the statistics do not contain any kind of information that can be linked directly to you as an identifiable person.

Contact

If you have questions regarding our privacy policy or data protection, please contact us at: info@almedahls.se